ഇന്നാ പിടിച്ചോ കോട്ടയം മീൻ കറി

0

അതേ, എന്നാന്നു പറഞ്ഞാലും മീൻ കറി അത് കോട്ടയം മീൻ കറി കൂട്ടണം. അതൊരു അന്തസ് തന്നെയാണേ. റെസിപി വേണ്ടെ? ഇന്നാ പിടിച്ചോ

- Advertisement -