എസ്ബിഐ പലിശ നിരക്കുകള്‍ കുറച്ചു

0

എസ്ബിഐ പലിശ നിരക്കുകള്‍ കുറച്ചു. സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും സ്ഥിര, ടേം നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും, എംസിഎല്‍ആര്‍ അധിഷ്ഠിത വായ്പകളുടെയും പലിശ നിരക്കാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ട് ബാലന്‍സ് ഉള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന പലിശ 3.50 ശതമാനം എന്നതില്‍ നിന്ന് 3.25 ശതമാനം ആക്കിയാണ് കുറയ്ക്കുന്നത്. നവംബര്‍ ഒന്നു മുതലായിരിക്കും ഈ നിരക്കുകള്‍ പ്രാബല്ല്യത്തില്‍ വരുന്നത്.

ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കില്‍ മാറ്റമില്ല. എംസിഎല്‍ആര്‍ അധിഷ്ഠിത വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്ക് 10 ബേസിസ് പോയിന്റുകള്‍ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാലാവധിയിലുള്ള വായ്പകളുടെയും പലിശനിരക്ക് കുറയും എന്നതാണ് ആകര്‍ഷണം.

- Advertisement -