വറുത്തരച്ചു വെച്ച ബീഫും വെള്ളയപ്പവും

0

വറുത്തരച്ച തേങ്ങ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നല്ല അടിപൊളി ബീഫും വെള്ളപ്പവും. അന്നമ്മച്ചേടത്തിയുടെ അടിപൊളി കൈപുണ്യം

- Advertisement -